Thông báo về việc bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Tài sản Việt Nam

  • Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
  • Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Tài sản Việt Nam (“VAD”);

Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 08/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07 tháng 11 năm 2019, Ông Trương Minh Đức – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần PVI, được bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị của VAD từ ngày 07/11/2019.

VAD trân trọng thông báo.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,